Van Diepen Letselschade

Algemene voorwaarden

Versie 11 juni 2022

1. Toepasselijkheid

1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Van Diepen Van der Kroef Advocaten (VDVDK). VDVDK is een maatschap van besloten vennootschappen (praktijk vennootschappen). De gezamenlijke praktijkvennootschappen die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst vennoot zijn van de maatschap, zijn ten behoeve en ten laste van het hen gezamenlijk toebehorende maatschapsvermogen de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever c.q. cliënt (Cliënt). Een lijst van de huidige vennoten van VDVDK wordt op verzoek toegezonden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen VDVDK en de aan haar gerelateerde ‘Stichting Beheer Derdengelden Van Diepen Van der Kroef Advocaten’ en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van VDVDK met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door VDVDK ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

1.3 VDVDK kan geen beroep doen op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de beroepsorganisatie. VDVDK oefent in voorkomende gevallen rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden eerst uit na verkregen toestemming Van de Deken van de toepasselijke Raad van de Orde.

1.4 Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van Cliënt.

1.5 Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse, Duitse en Engelse versie. Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.

2. Overeenkomst

2.1 VDVDK zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. VDVDK staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door VDVDK verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan VDVDK te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan VDVDK verstrekte gegevens en informatie.

2.3 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

2.4 VDVDK en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

3. Honorarium en betalingsverplichtingen

3.1 VDVDK brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding van 6% voor kantoorkosten (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. VDVDK herziet de uurtarieven jaarlijks per 1 januari op basis van de navolgende factoren; toegenomen anciënniteit, kennis en ervaring van de betreffende advocaat, alsmede het jaarlijkse prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening. VDVDK is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

3.2 Betaling van de declaraties van VDVDK dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. In geval van een tekortkoming van Cliënt uit hoofde van de nakoming door Cliënt van zijn jegens VDVDK geldende betalingsverplichting terzake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden.

3.3 Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval Cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is Cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van VDVDK die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties, met een minimum van EUR 150,00.

4. Klachten en incasso

4.1 Uitgangspunt van VDVDK is dat geschillen tussen de behandelende advocaat en Cliënt onderling (‘minnelijk’) kunnen worden opgelost, zonder tussenkomst van de overheidsrechter of een externe geschillencommissie. Bij klachten over de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie(s) van VDVDK zal de interne kantoorklachtenprocedure worden gevolgd zoals weergegeven op de website van VDVDK (www.vandiepen.com/kantoorklachtenprocedure).

4.2 Indien een ontstaan geschil tussen partijen over de (wijze van) uitvoering van de opdracht door VDVDK en/of naar aanleiding van de door Cliënt onbetaald gelaten declaratie(s), niet via de interne kantoorklachtenprocedure van artikel 4.1 minnelijk kan worden opgelost, is de Rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Deze forumkeuze ziet op alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit, en samenhangen met, de onderhavige opdracht.

4.3 Ingeval Cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt het bepaalde in artikel 4.2 slechts voor zover Cliënt niet binnen een maand nadat VDVDK hem of haar schriftelijk heeft meegedeeld een (incasso)procedure te starten bij de Rechtbank Amsterdam, te kennen geeft voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen (zie art. 6:236 onder n van het Burgerlijk Wetboek).

5. Aansprakelijkheid

5.1 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens VDVDK heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens VDVDK schriftelijk aan VDVDK mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens VDVDK een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor VDVDK aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.

5.2 Iedere aansprakelijkheid van VDVDK is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en), voor zover VDVDK die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan VDVDK in het desbetreffende kalenderjaar door Cliënt betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 150.000,00 (inclusief BTW).

5.3 VDVDK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van VDVDK gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 5 geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden) van VDVDK en/of haar werknemers.

5.4 Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan VDVDK door Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.

5.5 Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt mee brengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan VDVDK verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door VDVDK aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is VDVDK niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

6. Gegevensbescherming en beroepsregels

6.1 VDVDK is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie over een levende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Voor VDVDK is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Dit brengt met zich mee dat VDVDK passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. VDVDK zorgt ervoor dat persoonsgegevens van betrokkene op een veilige manier en conform de eisen van de AVG door het kantoor verwerkt worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van VDVDK (www.vandiepen.com/privacy).

6.2 De Cliënt zal VDVDK de gegevens verstrekken die VDVDK, of de door hen ingeschakelde derden, nodig heeft om te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van cliënten en daarmee gebonden personen vast te stellen, waaronder verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dit kader kan het zijn dat VDVDK is gehouden om de UBO-registratie te controleren. Indien bij de controle blijkt dat de UBO-registratie niet overeenkomt met de kennis die VDVDK heeft van de uiteindelijke belanghebbende, is VDVDK gehouden hiervan een melding te maken bij de KVK. Ook is VDVDK verplicht om ongebruikelijke transacties bij de daarvoor aangewezen instantie(s) te melden.

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.