In 2006 werd de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg, in samenspraak met brancheorganisaties in de letselschadebranche. De gedragscode, die in 2012 werd vernieuwd, bevat gedragsregels voor alle betrokken partijen in de letselschaderegeling: verzekeraars, belangenbehartigers en benadeelden.
6.5.24

De 'GBL'

Gedragscode Behandeling Letselschade

In 2006 werd de Gedragscode Behandeling Letselschade(GBL) ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg, in samenspraak met brancheorganisaties in de letselschadebranche. De gedragscode, die in 2012 werd vernieuwd, bevatgedragsregels voor alle betrokken partijen in de letselschaderegeling: verzekeraars, belangenbehartigers en benadeelden.

Harmonie in plaats van strijd

Omdat een harde strijd tussen partijen belastend is voorbenadeelden met letselschade, gaat de GBL uit van het zogenaamde harmoniemodel. Partijen werken zoveel mogelijk samen aan een voor alle betrokkenen acceptabel resultaat in de letselschaderegeling. Als er meningsverschillen ontstaan, proberen partijen deze in onderling overleg op te lossen.

De GBL bevat tien beginselen als richtlijnen voor het gedrag van verzekeraars, belangenbehartigers en benadeelden tijdens de regeling van letselschade die hieronder worden opgesomd en voorzien zijn van een toelichting.

Beginsel 1: Informeren over belangenbehartiging

De belangenbehartiger die wordt benaderd voor bijstand bij de afwikkeling van de letselschadeclaim, legt de benadeelde uit tegen welke voorwaarden hij zijn diensten kan aanbieden. Hij laat zich daarbij leiden door de belangen van de benadeelde.

De belangenbehartiger voorziet de benadeelde van de correspondentie tussen hem en de verzekeraar.

Beginsel 2: Ontvangst bevestigen

Uiterlijk twee weken na de ontvangst van de aansprakelijkstelling bevestigt de verzekeraar deze schriftelijk aan de benadeelde en diens belangenbehartiger.

Beginsel 3: Onderzoek starten

De verzekeraar handelt alert en zorgvuldig door het onderzoek naar de aansprakelijkheid van haar verzekerde direct na de aansprakelijkstelling te starten.

Beginsel 4: Standpunt innemen

Binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling neemt de verzekeraar een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in.

Beginsel 5: Verdieping en contact

Partijen streven naar passende oplossingen in de persoonlijke omgeving en werkomgeving van de benadeelde door zich gedegen te verdiepen in diens persoonlijke situatie, ambities en mogelijkheden.

Verzoeken om aanvullende informatie zijn proportioneel. De verzekeraar houdt er rekening mee dat het de benadeelde moeite kan kosten deinformatie te achterhalen.

De verzekeraar heeft ten minste één keer per jaarpersoonlijk contact met de benadeelde om zich op de hoogte te stellen van diens letsel en situatie, ook als de benadeelde wordt bijgestaan. Dat is alleen anders, als de benadeelde aangeeft op dat contact geen prijs te stellen.

Beginsel 6: Schadeoverzicht opstellen

In overleg met de benadeelde draagt de belangenbehartigerzorg voor een onderbouwd overzicht van de schade. De verzekeraar geeft gemotiveerd aan welke schade zij erkent en wat naar haar mening nog naderonderzoek verdient. Zij laat, indien aan de orde, tevens haar standpunt weten over de vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en eventueel deskundigenonderzoek.

Beginsel 7: Binnen 14 dagen uitkeren

De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

Beginsel 8: Langer dan twee jaren: evalueren

Duurt de schadebehandeling langer dan twee jaren na de schademelding, dan gaan partijen – op initiatief van de verzekeraar – na wat daarvan de oorzaak is. Partijen spreken concreet af welke maatregelen nodigzijn om de schadebehandeling alsnog zo spoedig mogelijk af te ronden en wie zorg draagt voor de uitvoering daarvan.

Beginsel 9: Oplossing zoeken

Loopt de schaderegeling vast, dan brengen partijen precies in kaart wat hen verdeeld houdt en zoeken vervolgens samen zo spoedig mogelijk naar een oplossing.

Beginsel 10: Een derde inschakelen

Indien het partijen niet lukt om gezamenlijk een oplossing te bereiken, dan wenden zij zich tot een derde om alsnog een oplossing te bewerkstelligen. Deze beslissing nemen partijen bij voorkeur gezamenlijk.

Bindend voor verzekeraars

De GBL is niet vrijblijvend. De beginselen zijn namelijk bindend voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars en de organisaties in het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad. Dat betekent dat vrijwel alle verzekeraars zich aan de gedragscode moeten houden.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden
Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.