Werkgevers zijn op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht om de risico's van de werkzaamheden binnen hun bedrijf in kaart te brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als er een ongeval plaatsvindt, of een werknemer wordt ziek als gevolg van het werk, dan zijn er verplichtingen tot het opmaken van een ongevalsrapport of het maken van melding van een beroepsziekte. In een letselschadezaak verzamelt de advocaat deze belangrijke informatie en gebruikt deze in de schaderegeling.
17.10.23

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Hoe pakken we dat aan?

Werkgevers zijn op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht om de risico's van de werkzaamheden binnen hun bedrijf in kaart te brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als er een ongeval plaatsvindt, of een werknemer wordt ziek als gevolg van het werk, dan zijn er verplichtingen tot het opmaken van een ongevalsrapport of het maken van melding van een beroepsziekte. In een letselschadezaak verzamelt de advocaat deze belangrijke informatie en gebruikt deze in de schaderegeling.

Wat zijn arbo-regels?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is de uitwerking van de Arbeidsomstandighedenwet. In de wet staan allerlei minimumvoorschriften waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen voor de veiligheid van de werknemers, zoals de omgang met gevaarlijke stoffen, de temperatuur op de werkplek, het geluid, maar ook normen wat betreft omgangsvormen. Onder meer om pesten en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Voor iedere sector zijn deze arbo-regels van groot belang met het oog op de arbeidsveiligheid.

Welke verplichtingen hebben werkgevers?

Werkgevers hebben een vergaande zorgplicht als het gaat om de veiligheid op de werkvloer. Er moet een veiligheidsbeleid zijn en de risico’s op een ongeval of beroepsziekte moeten zorgvuldig zijn geïnventariseerd door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met als doel: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Als er toch een ongeval plaatsvindt, dan is de werkgever verplicht dit bij de Arbeidsinspectie te melden en onderzoek te doen naar het incident. In de meest ernstige gevallen, bij zwaar letsel of overlijden, doet de inspectie zelf onderzoek.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven, met name in het MKB, hun veiligheidsbeleid niet goed op orde hebben. Ze zijn zich onvoldoende bewust van hun arbo-verplichtingen. Ook bij sommige grotere bedrijven wordt onvoldoende prioriteit gegeven aan de arbeidsveiligheid, meestal omdat de maatregelen die daarbij horen veel geld kosten.

Plan van aanpak

Als wij optreden voor een slachtoffer van een van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan onderzoeken wij of de werkgever het veiligheidsbeleid op orde had ten tijde van het ongeval. We vragen de RI&E op en verdiepen ons in de arbo-regels die binnen het bedrijf van toepassing zijn of waren. Ook vragen we het onderzoeksrapport op dat door de werkgever of de Arbeidsinspectie is opgemaakt. Deze informatie over de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden vertalen we dan vervolgens naar een juridisch standpunt omtrent de aansprakelijkheid.

Daarnaast zetten we samen met onze cliënt alle schadeposten op een rij die door de aansprakelijke werkgever of diens verzekeraar vergoed zullen moeten worden, en voeren we namens de cliënt de onderhandelingen met de werkgever. Als het nodig is, dan starten we namens de cliënt een gerechtelijke procedure. Ons doel is om zo snel mogelijk te zorgen voor een oplossing die recht doet aan de situatie van onze cliënt.

Veelgestelde vragen

Komt alleen een “werknemer” in aanmerking?

Wat is een bedrijfsongeval?

Wat is een beroepsziekte?

Wat zijn voorbeelden van beroepsziekten?

Wat als de aansprakelijkheid niet wordt erkend?

Van Diepen Letselschade

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons, om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde advocaten.